ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας , στην οποία συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Βέλου Βόχας , πρόκειται  να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας  δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της  Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας  να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:

 1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών
 2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
 3. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

 • είναι ανήλικα ή
 • είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
 • είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:

 • τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
 • αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων

γ. Οι ανιόντες

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

 1. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
 2. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
 3. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Εξαιρέσεις

α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

 

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

 • 3000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
 • 4500 € ετησίως για το ζευγάρι
 • Προσαυξανόμενο κατά 500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
 • Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
 • Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

 

Περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

 

Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)

Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 5.08.2015

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

 • είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
 • είτε μέσω των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης
 • Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ /ΆΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2742035384 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2746360128 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2743360200 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΚΑΒΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2742360117 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2744360151 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2741037211 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΡΟΥΣΤΕΜΗ ΠΗΓΗ ΜΙΧΑΗΛ 2741037211 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΠΡΕΖΕΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2741360405 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΠΑΤΕΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2741360412 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΓΕΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2744360212 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 2744360215 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΘΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗ ΑΡΕΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 2744360215 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2746360130 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 2744062000 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.  ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2741025717 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Αδειμάντου 22
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 6974408705 UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ        Περιγιάλι
ΚΟΥΡΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6944139942 UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ        Περιγιάλι
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2742360300 ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
ΚΕΦΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2741363501 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Κόρινθος
ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2741363501 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Κόρινθος
ΔΑΜΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2741362511 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Λέχαιο
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΞΑΝΘΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 2741362539 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Αλμυρη
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2741362520 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Αθίκια
ΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2741362540 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Χιλιομόδι
ΦΕΡΕΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2741360124 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Σοφικό
ΚΕΦΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2742360204 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2742360205 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΜΙΧΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2742360207 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΗΤΑΣ 2742360205 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2742360120 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 2742360222 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΟΤΗΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 693577950 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΣΙΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2741021758 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΓΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2741025717 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Αδειμάντου 22
ΚΑΤΣΙΠΟΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2741074670 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2741074670 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2741074670 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2746360127 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2746020520 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΓΚΟΥΡΑΣΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΛΑΣΙΟΣ 2746020520 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ «ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ»
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΒΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2743360306 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2743360306 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2743030092 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 2743030092 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2741028503 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης του προγράμματος  : Γραφείο προγραμματισμού

Πληροφορίες : Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα

Τηλέφωνο 2741361016

Δ/νση Κολιάτσου 32 Τ.Κ. 20100

e-mail : a.stergiopoulou@korinthos.gr

Δικτυακός τόπος www.korinthos.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.