ΙΣΤΟΡΙΚΑ

3 Ιουνίου 1934: Οι χαλαζόπληκτοι του Ζευγολατιού και η απόπειρα φόνου στο Μεγάλο Βάλτο

Σκηνές της κορινθιακής ζωής πριν από 86 χρόνια αναβιώνουν μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας «Σικυών»

“Όταν δεν φαίνεται το δίκηό σου, ψήλωσέ το με το χέρι σου. Και όταν δεν σου το δίνουν πάρτο με το σπαθί σου». Μ’αυτά τα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ξεκινούσε το πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας «Σικυών» την 3η Ιουνίου 1934, στο Κιάτο. Η εφημερίδα αναφερόταν στους χαλαζόπληκτους, τους αγρότες του Ζευγολατιού που είχαν χτυπηθεί από το χαλάζι και είχαν χάσει σε λίγη ώρα την παραγωγή τους και τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς.

«Δια του σημερινού μας άρθρου», έγραφε «ερχόμεθα να θέσωμεν υπό τα όμματα και την κρίσιν των αρμοδίων, την ζέουσαν επαρχιακήν πραγματικότητα και να επικαλεσθώμεν την άμεσον επέμβασιν αυτών υπέρ των δεινοπαθούντων πληθυσμών της επαρχίας μας.

Description: «Corinth – Raisins in cart 113, «On the back «»113″»»» Creator: «Weinberg, Saul and Gladys» Publisher: «Blegen Library Archives» Date: «1932/1939»

Εις το Ζευγολατιό και εις την θέσιν «Ράχιανη», ως αναφέρει η σχετική είδησις την οποία δημοσιεύομεν εις άλλην στήλην, μεγάλη κτηματική περιφέρεια υπέστη τελείαν καταστροφήν λόγω Χαλάζης».

Η εφημερίδα στη συνέχεια με πικρό και συνάμα ειρωνικό τόνο σημειώνει: «Δεν γνωρίζομεν εάν οι αρμόδιοι, είτε κυβερνώντες είναι ούτοι, είτε απλώς πολιτευόμενοι, έχουν τον καιρόν να μας παρακολουθήσουν, να μας προσέξουν και να ενεργήσουν ότι δει. Δεν γνωρίζομεν ακόμα εάν θα φθάση ο αντίλαλος της κραυγής μας έως τα υπερήφανα τύμπανα των ακουστικών των οργάνων».

Κείμενο καταπέλτης – λέξεις καρφιά

Το άρθρο είναι καταπέλτης. Λόγια μεστά και τσεκουράτα αποδίδουν την οικτρή πραγματικότητα: «Εκείνο, όμως που γνωρίζομεν καλώς είναι ότι εις την Ελληνικήν επαρχίαν και ιδίως εις την επαρχίαν Κορινθίας κατοικεί ο εργαζόμενος λαός. Ο αποδίδων λαός, ο βαρύτατα φορολογούμενος λαός. Ο λαός όστις συντηρεί και τροφοδοτεί το δημόσιον παρέχων εις αυτό τα μέσα να συντηρηθή και να υπάρξη. Και ο λαός αυτός έχει τελείως παραγνωρισθή. Δεν ενδιαφέρεται κανένας δια τα ζητήματά του. Κανείς δεν αναγνωρίζει τα δίκαιά του. Κανείς εκ των αρμοδίων δεν επισκέπτεται την αγροτικήν του καλύβην δια να ειδή πώς ζη και πώς εργάζεται.

Και ο λαός αυτός που έδωσε το αίμα του εις τους πολέμους, έδωσε, δίδει και θα δίδει τον ιδρώτα του και τας μυικάς του δυνάμεις εις την γην και τα χρήματά του εις τα δημόσια ταμεία, ο λαός αυτός, λέγω, έχει δικαιώματα. Και δικαιώματα μεγάλα. Θέλει προ παντός να ιδή δικαιοσύνην και πατρικήν στοργήν από το κράτος διότι πληρώνει».

Ο αρθρογράφος συνεχίζει τις ευθείες βολές του προς την κεντρική εξουσία και γράφει ξεκάθαρα τις σκέψεις και τις απόψεις του κατακεραυνώνοντας το κράτος:

«Δεν θέλει να βλέπει το κράτος μόνο υπό μορφήν δημοσίου εισπράκτωρος ή σταυρωτού.

Δι’αυτούς όλους τους λόγους το κράτος πρέπει να έλθη αρωγός προς τους χαλαζόπληκτους, προτού να καταφθάσουν το φάσμα της πείνης και ο δημόσιος εισπράκτωρ δια να ολοκληρώσουν την συμφορά.

Είναι γνωστό τοις πάσι, ότι οι σταφιδοπαραγωγοί δεν έχουν, ούτε παχυλούς μισθούς, ούτε μετοχάς, ούτε άδηλους πόρους. Έχουν το κτήμα των και τα ροζασμένα των, από την αξίνα, μπράτσα. Και αν η θεομηνία τους αφήρεσε εις μίαν μόνην ώραν τους κόπους ενός ολοκλήρου έτους, τους άφησε όμως τα χέρια των. Και με τα χέρια αυτά είναι εις θέσιν να αποκτήσουν και να πάρουν το δίκηο των δια της βίας εάν δεν τους το δώσουν με το καλό»!

Ο αρθρογράφος, ο οποίος δεν υπογράφει το καυστικό κείμενο, καταλήγει λέγοντας:

«Δι’ αυτό το κράτος, επαναλαμβάνωμεν, πρέπει να έλθη αρωγόν προς τους χαλαζοπλήκτους πρωτού αναγκασθούν πιεζόμενοι από την ανέχειαν και τη συμφοράν να υψώσουν μελανάς σημαίας και να κατέλθουν εις διαδηλώσεις και συλλαλητήρια. Πρέπει να δωθούν αμέσως αποζημιώσεις εις τους χαλαζοπλήκτους διότι το τοιούτον είναι δίκαιον, είναι ηθικόν, είναι ανθρώπινον».

Τελειώνοντας την αναφορά μας στο πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας «Σικυών», πριν από 86 χρόνια, δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε πόσα από αυτά που αναφέρει ο αρθρογράφος παραμένουν έως και σήμερα πάγια αιτήματα του αγροτικού κόσμου; Πόσα λίγα άλλαξαν μέσα σε σχεδόν έναν αιώνα;

Παραλίγο φονικό λόγω… Δον Ζουάν, στο Μεγάλο Βάλτο

«Η Κρ. Ν. Ντρ. απεπειράθη να φονεύση εν Μεγάλω Βάλτω τον ομοχώριόν της Λυκ. Καρδ., διότι ούτος την διέφθειρεν προ πολλού και την εγκατέλειψεν». Με αυτά τα λόγια η εφημερίδα «Σικυών» δίνει το ρεπορτάζ για την απόπειρα φόνου στο Μεγάλο Βάλτο. Να σημειώσουμε βέβαια, ότι στην εφημερίδα αναφέρονται πλήρως τα ονόματα, για λόγους όμως σεβασμού αποφεύγουμε να τα αναπαράγουμε.

Το ρεπορτάζ συνεχίζει αναφέροντας το ιστορικό της υπόθεσης: «Ο Λυκ. Καρδ. όστις σημειωθήτω είναι τύπος χωρικού Δον Ζουάν συνεδέετο ερωτικώς μετά της Κρ. προ πολλών ετών. Ούτως αφού διέφθειρεν την ερωμένην του την εγκατέλειψεν ήτα νυμφευθείς άλλην. Η Κρ. μετά το πάθημά της επεδίωκε να εκδικηθή πάση θυσία, προ έτους δε καιροφυλακτήσασα εντός του χωρίου επυροβόλησεν ανεπιτυχώς τον Καρδ. δια εμπροσθογεμούς κυνηγετικού όπλου».

Η παθούσα καταδικάστηκε για την πρώτη αυτή απόπειρά της, από το Πλημμελειοδικείο και έκανε φυλακή για λίγες μέρες. Ωστόσο, δεν πισωγύρισε καθόλου στην απόφασή της όπως μας πληροφορεί το ρεπορτάζ. Έτσι επιχείρησε για δεύτερη φορά να πυροβολήσει εναντίον του!

«παραλαβούσα μεθ’ εαυτής και τον αδελφόν της Γεώργιον εκρύβη εις τι περιβόλιον εντός του χωρίου οπόθεν είχεν πληροφορίας ότι θα διήρχετο ο διαφθορεύς της και επερίμενεν τούτον. Πράγματι ο Καρδ μετ’ ολίγην ώραν εφάνη ερχόμενος εις το άκρον του δρόμου συνοδευόμενος υπό του φίλου του Β. Παν. Η Κρ. άφισεν τούτον να πλησιάση και αφού έφθασεν εις μικράν απόστασιν απ’ αυτής επυροβόλησεν εναντίον του διά περιστρόφου»!!!

Ο «Δον Ζουάν» του Μεγάλου Βάλτου, τη γλύτωσε, όμως τραυματίστηκε ο φίλος του όπως λέει το ρεπορτάζ. Η σφαίρα τον χτύπησε στον τράχηλο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ αστυνομική δύναμη από το Κιάτο συνέλαβε την Κρ. και τον αδελφό της.

Ωστόσο, η Κρ. σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα, εμφανίστηκε αμετανόητη, δηλώνοντας ότι είναι «οπωσδήποτε αποφασισμένη να εκδικηθεί»!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.