ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ποιοι είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι Σικυωνίων

Ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Σπύρου Σταματόπουλου, έχουν θητεία ένα χρόνο, όπως προβλέπει ο «Κλεισθένης» και τους μεταβιβάστηκαν ανάλογες αρμοδιότητες.

Πέντε αντιδημάρχους όρισε ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος μεταβιβάζοντάς τους τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για την υποστήριξη και διεκπεραίωση του έργου του. Και οι πέντε είναι άνδρες, ενώ μόνο δύο είχαν προηγούμενη θητεία σε ανάλογο πόστο. Οι κύριοι Μυττάς και Φιακάς είχαν εκλεγεί και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο και είχαν θητεύσει ως αντιδήμαρχοι. Οι κύριοι Σώκος, Τσολάκος και Τσιόγκας είναι οι «νέοι» στο πόστο.

Η ανανέωση της αιρετής διοικητικής ομάδας δείχνει ότι ο δήμαρχος Σικυωνίων δε φοβάται να δοκιμάσει και να εμπιστευτεί νέα πρόσωπα σε κρίσιμους τομείς λειτουργίας του δήμου. Εξάλλου το ισχυρό λαϊκό έρεισμα που έχει ο Σπύρος Σταματόπουλος, η άμεση επαφή με τον κόσμο και η ιδία γνώση όλων των προβλημάτων του επιτρέπει με μεγάλη ασφάλεια να διοικεί έχοντας τον απόλυτο έλεγχο για κάθε μικρό ή μεγάλο θέμα που ανακύπτει. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν δήμαρχο που διανύει την τέταρτη(!) θητεία του (μία στο δήμο Φενεού και τρεις στο δήμο Σικυωνίων) και έχει πετύχει τον σπάνιο για πολιτικό άνδρα άθλο, η δημοτικότητά του και η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πρόσωπό του να μεγαλώνει αντί να φθίνει!
Καλή θητεία λοιπόν, στους νέους αντιδημάρχους και καλή επιτυχία στο έργο τους!

ΜΥΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Αντιδ/χος Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, με αρμοδιότητες:

 1. Το συντονισμό και τη λειτουργία του γραφείου κίνησης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών υπηρεσιών καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων για την νόμιμη κίνηση των οχημάτων στους τομείς αρμοδιότητάς του.
 2. Τον έλεγχο της λειτουργίας των αποθηκών του Δήμου που περιέχουν εργαλεία-ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται στην καθαριότητα και το πράσινο.
 3. Την απομάκρυνση από δημοτικούς δρόμους και κοινόχρηστους χώρους του Κιάτου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 4. Την καλή λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού της πόλης και των Κοινοτήτων, σε συνεργασία με το Δήμαρχο.
 5. Την μέριμνα για την επισκευή– συντήρηση του αστικού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης κ.λπ. με την αξιοποίηση των υπηρετούντων τεχνιτών του Δήμου.
 6. Τον εντοπισμό και καταγραφή σε συνεργασία με τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
 7. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αντιδ/χος Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, με αρμοδιότητες:

 1. Την έκδοση των αποφάσεων επιβολής προστίμων που άπτονται της λειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και για την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή, των αδειών και των διοικητικών ποινών, που προβλέπονται από τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.
 2. Την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή διοικητικών ποινών, των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου και αφορούν το Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (άρθ. 58, παρ. 1ζ’ Ν. 3852/2010).
 3. Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 4. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
 5. Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφούς των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται.
 6. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο, και στους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Αναπληρωτής Δημάρχου ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Τσολάκος Γεώργιος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιδήμαρχος κ. Μυττάς Ιωάννης.

ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αντιδ/χος Διοικητικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες:

 1. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
 2. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δ.Ε. Σικυωνίων.
 3. Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού γραφείων που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
 4. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια, τα σχετικά θέματα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, σε συνεργασία με το προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου.
 5. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
 6. Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφούς των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται.
 7. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο, και στους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.

ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντιδήμαρχος Στυμφαλίας, με αρμοδιότητες:

1) Τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δ.Ε. Στυμφαλίας.
2) Εντοπισμός και καταγραφή και επίλυση σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλημάτων. Παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
3) Υπογραφή παραχωρητηρίων, αδειών κατασκευής και ανακαίνισης τάφων της Δ.Ε. Στυμφαλίας.
4) Χορήγηση αδειών διαφημίσεων χρήσης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ. στη Δ.Ε. Στυμφαλίας.
5) Επίβλεψη-έλεγχος των κανόνων κατάληψης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων στη Δ.Ε. Στυμφαλίας.
6)Ελεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγικών παιχνιδιών στη Δ.Ε. Στυμφαλίας.
7) Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ.Ε. Στυμφαλίας.
8) Τη μέριμνα της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δ.Ε. Στυμφαλίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
9) Τη μέριμνα για τη καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
10) Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων της Δ.Ε. Στυμφαλίας για όλα τα θέματα που ανακύπτουν, να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
Αντιδήμαρχος Φενεού, με αρμοδιότητες:

1) Τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δ.Ε. Φενεού.
2) Εντοπισμός και καταγραφή και επίλυση σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλημάτων. Παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
3) Υπογραφή παραχωρητηρίων, αδειών κατασκευής και ανακαίνισης τάφων της Δ.Ε. Φενεού.
4) Χορήγηση αδειών διαφημίσεων χρήσης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ. στη Δ.Ε. Φενεού.
5) Επίβλεψη και έλεγχος των κανόνων κατάληψης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων στη Δ.Ε. Φενεού.
6)Έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγικών παιχνιδιών στη Δ.Ε. Φενεού.
7) Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ.Ε. Φενεού.
8) Τη μέριμνα της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δ.Ε. Φενεού, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
9) Τη μέριμνα για τη καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
10) Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων της Δ.Ε. Φενεού για όλα τα θέματα που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Eυχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία στο έργο τους!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.